Σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων του προγράμματος Tour-X (GSTS)

Σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων του προγράμματος Tour-X (GSTS)

Στόχος του συστήματος παρακολούθησης Tour-X είναι η συλλογή ανατροφοδότησης από τους σπουδαστές των φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των αποφοίτων καθώς και των τελειόφοιτων προπτυχιακών φοιτητών. Το σύστημα αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και των εργοδοτών και στην υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης των προγραμμάτων κατάρτισης και των υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα του τουρισμού.

Πτυχιούχοι και σπουδαστές του τουρισμού και συναφών σπουδών, δώστε προσοχή!

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης Tour-X τονίζει ότι η επιλεξιμότητα βασίζεται στη χώρα στην οποία αποφοιτήσατε, ανεξάρτητα από τον τρέχοντα τόπο διαμονής σας ή τις προηγούμενες τοποθεσίες πριν από το πρόγραμμα σπουδών σας. Η εθνικότητα δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Εάν έχετε σπουδάσει ή σπουδάζετε στον τουρισμό ή έχετε σπουδές που σχετίζονται με τον τουρισμό, σας ενθαρρύνουμε να γίνετε μέρος της βάσης δεδομένων μας. Η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι πολύτιμες!
Βρείτε το επίπεδο ΕΠΕΠ σας και λάβετε μέρος στην έρευνα!!

TOURX – EQF 3-4

Για προπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική και γενική εκπαίδευση και κατάρτιση.

TOURX – EQF 5

Για προπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και αποφοίτους ανώτερης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική και γενική εκπαίδευση και κατάρτιση.

TOURX – EQF 6-7

Για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού.

Βασικές πτυχές:

Το σύστημα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με διάφορες βασικές πτυχές:

  1. Κοινωνικό και δημογραφικό υπόβαθρο: Κατανόηση του κοινωνικού και δημογραφικού προφίλ των αποφοίτων, ώστε να παρέχεται ένα πλαίσιο στις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες.
  2. Ανατροφοδότηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: Συγκέντρωση ανατροφοδότησης σχετικά με τις εμπειρίες των αποφοίτων από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα.
  3. Περαιτέρω σχέδια σπουδών: Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προθέσεις των αποφοίτων όσον αφορά περαιτέρω σπουδές στους αντίστοιχους τομείς.
  4. Ένταξη στην αγορά εργασίας: Αξιολόγηση της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και των εμπειριών τους κατά την αναζήτηση εργασίας.
  5. Απασχολησιμότητα και ποιότητα εργασίας: Αξιολόγηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που εξασφαλίζουν, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνάφεια των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την έρευνα αυτή αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων ΕΕΚ/ΑΕΙ και της αγοράς εργασίας. 

Εταίροι

23 εταίροι από 7 χώρες

Eλλάδα, Iταλία, Iσπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Κίνα